KAEWTA PHOTO GALLERIES


Google Album Maker

อบรมการจัดการขยะชุมชน

ประมวลภาพกิจกรรมการอบรม
"โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน ปีงบประมาณ 2563"

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ถวายเทียนพรรษาวัดโพธิ์ทองบ้านหินลาด

โดยเทศบาลตำบลบ้านค้อ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ทอดถวาย ณ วัดโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
(ขอบคุณภาพจากเฟสบุ๊คเทศบาลตำบลบ้านค้อ โดยคุณอนงค์ ศรีพลไกร,ช่างภาพ)

กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านค้อ 24 ก.ค.63

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมคุณพวงทอง โสวัตร ร่วมกับงานป้องกันบันเทาสาธารณภัย คุณพิชิต ทุมพันธ์ และงานกู้ชีพเทศบาลตำบลบ้านค้อ และคณะ

สนับสนุนเครื่องพ่น น้ำยาพ่นหมอกควัน และน้ำมันเชื้อเพลิง จากเทศบาลตำบลบ้านค้อ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้

ภาพโดยคุณพวงทอง โสวัตร

สนบัสนุนโดน www.kaewta.com า(อยากรู้วิธีหาเงินออนไลน์ไปที่ แก้วตาด็อดคอม)